درباره ما

اصل مطلب

موسسه پایش کسب و کار های نوپا میهن شامل چهار گروه است که سه گروه به صورت داوطلبانه در آن عضو هستند؛ این گروه ها شامل هیئت علمی و نظارتی، متخصصان حوزه های مختلف کسب و کار و مربیان کارآزموده استارتاپی هستند. گروه اجرایی پایش را نیز پرسنل اداری و استخدامی ان تشکیل می دهند.

موسسه پایش جزو موسسات غیر تجاری است، ازین رو بخش عمده ای از فعالیت های آن توسط  افراد داوطلب در جریان است و در بخش درآمدی آن، تقریبا تمام اعضای اداری و داوطلب سهیم هستند، به همین خاطر این موسسه تمرکز خود را  روی بدنه ی کار آفرینی کشور قرار داده است

موسسه پایش کسب و کار های نوپا میهن به شماره ثبت 3782 پلی میان ایده ها و کسب و کار های موفق.